Trang chủ » Mẫu Báo Cáo Thực Tập » Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

1.Giới  thiệu chung:

Có rất nhiều định nghĩa về Kế Toán nhưng có thế hiếu :

– Kẽ Toán là sự ghi chép các nghiệp vụ Kinh Tế
– Kế toán ghi chép nên các chứng lừ, lài liệu sổ Sách Kế toán
– Kế toán ghi chép. phăn tích ảnh hưởng cùa sự (hay đổi đối VỚI các Tài sản cùa Doanh Nghiệp dó là những yếu tố cán thiết cơ bản của Ke Toán.

– Kẽ Toán (lược coi là” Ngôn ngữ kinli (loanh” vi nỏ cỏ chức nâng cung cáp thõng tin vé tình hình lài chính của đơn vị cho các đói tượng sử dụng thông Un , nó đòi hỏi người Kế Toán phải cấn thận vì chỉ một con số sai nó sẽ ành hưởng đến cả hệ thống tài khoản. Can thận, chỉ được đúng và đú đó lả yếu lố núi người ke toán không ihể thiếu ghi các số liệu . nó không khó nhuhg dòĩ hỏi người ghi số phải kiên trì. Đó là điéu mà em muốn dạt dược trong đọi thực tập nãy.

2X’ác loại sổ Kế Toán:

2.1: Căn cứ vào nội dung bên trong của sổ:

– sổ quỹ Tĩén Mặt
– SỐ nén củí ngân Hàng
– SỔ Ké Toán nén Vay -Sổ Tài Sán CỐ Định
– Sổ chi tlẽ( Thanh toán
– Sổ Chi Phi Sản Xuấ« Kinh Doanh
– Số chi tiết Vật Liệu, sàn Phám Hàng Hóa
– Số theo dõi Thuế GTGT
– Sổ chi tiết các tài khoản -Số Cái…

2.2: Cân cứ vào kết cáu số:

– SỐ kết cấu kiếu hai hên
– SỐ két Lấu kiếu một bên
– SỐ kết tấu nhiéu cột

Xem tiếp 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms Hằng
Điện thoại : 0976.519.581
Email : lambaocaothuctap@gmail.com
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp
Rate this post

Bài viết liên quan:

Leave a Comment